Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Pesäpallo Puheenvuoro Näköislehti Blogit Live Koronavirus

Työskenteletkö yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla? – näiden alojen työntekijöiden lapset oikeutettuja lähiopetukseen

Valtioneuvosto linjasi koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi 16.3.2020 kohdassa 2 seuraavasti: – Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. – Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020. Valtioneuvosto ja valtiojohto Tasavallan presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston (ministeriöiden) työntekijät Oikeuskanslerinviraston ja oikeusasiamiehen toimiston työntekijät Hallinnonalojen valmiushenkilöt Valtiovarainministeriön hallinnonala Rahoitusjärjestelmän turvaaminen; rahoitusmarkkinatoimijoiden (pankit, sijoituspalveluyritykset, infrastruktuurit jne.) taloudellinen ja operatiivinen vakaus sekä yhteiskunnan kannalta olennaisten rahoitusmarkkinapalveluiden tarjonnan jatkuvuus sekä - valtion velan- ja varainhallinnan sekä takaustoimintojen jatkuvuus Taloudellisten voimavarojen hankkiminen ja kohdentaminen; Valtion maksuliike mukaan lukien vastikkeettomien menojen käsittely (esim. kuntien valtionavut), palkkojen ja etuuksien maksaminen, kansalaisten jatkuvien ensisijaisten korvausten maksatus (lakisääteisten vakuutusten lääkkeiden, elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden) Verohallinnosta, veronkannosta ja tilityksistä vastaavat Toimitusketjujen turvallisuuden ja tavaraturvallisuuden varmistaminen; Tullin operatiiviset tehtävät Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvät valtion, kuntien ja kuntayhtyminen ICT-palveluiden tuotanto ml. tätä tukevat kaupalliset ICT-alihankkijat Henkilöstövoimavarojen turvaaminen; Valtion- ja kunta työmarkkinalaitosten toimintakyvyn turvaaminen, henkilöstön käyttöön liittyvän päätöksenteon turvaaminen julkisella sektorilla Kuntien tehtävät joilla turvataan kansalaisten hyvinvointi ja peruspalvelut Julkisen vallankäytön ja kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeiset valtion ja kuntasektorin viranomaistehtävät Oikeusministeriön hallinnonala Vankeinhoito ja rikosseuraamuslaitoksen laitoshenkilöstö Ahvenanmaan maakunnan välttämättömät toiminnot Sisäministeriön hallinnonala Rajavartiolaitoksen henkilöstö Poliisihallituksen, poliisilaitosten ja valtakunnallisten yksiköiden henkilöstö Hätäkeskuslaitoksen henkilöstö Suojelupoliisin henkilöstö Maahanmuuttoviraston henkilöstö sekä vastaanottokeskusten ja säilöönottoyksiköiden henkilöstö Pelastustoimi: aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen vastuualueiden henkilöstö, pelastuslaitosten henkilöstö (ml. ensihoito- ja ensivastetehtäviä hoitava henkilöstö), sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilöstö (ml. ensivastetehtäviä hoitava henkilöstö Kriisinhallintakeskuksen henkilöstö Puolustusministeriön hallinnonala Puolustusvoimien henkilökunta ainakin seuraavien tehtävien osalta Valmius Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen Virka-apu Perustaminen Koulutus Vartiointi- ja turvallisuustoiminta Lisäksi yleisesti johtamisen ja ennakoivan päätöksenteon sekä tilannekuvan ja tilanteenarvioinnin edellyttämä henkilöstön saatavuus tulee varmistaa (liittyy kaikkiin edellä mainittuihin toimialoihin tai vastaaviin) Huolto ja ylläpito mukaanlukien alihankintana tuleva palvelusuorite Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala Varhaiskasvatuksen henkilöstö Opetushenkilöstö laajasti kaikilla koulutusasteilla Muistiorganisaatioiden henkilökunta osin Henkisen kriisinkestävyyden kannalta kirkon ja seurakuntien työntekijät osin Nuorisotyöntekijät Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala Elintarvikehuollon henkilöstö, ml. alkutuotanto, elintarviketeollisuus ja –jakelu Kauppa, kaupan logistiikkakeskukset ja kuljetus, Food Service tukkukauppa ja laitoskeittiöt Vesihuollon turvaamisen tehtävät, ml. vesihuoltolaitokset, vesikemikaalituotanto ja -logistiikka Tulvariskien hallinta ja patoturvallisuuden valvonta Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom, ml. kuljettajantutkinnot ja ammattipätevyyksien asiakaspalvelu, Ajovarma Oy Väylävirasto Ilmatieteen laitos ELY-liikennevastuualueen henkilöstö: Kunnossapitourakoitsijat (valtion ja kuntien tie-, rata- ja meriväylät) ELY-L valmius- ja varautumistehtävät Finferries saaristoliikenne TMF-konserni (Traffic Management Finland) Yleisradio Oy ja kaupallinen päämedia Operatiivinen henkilökunta ja toimittajat. Joukkoliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö kaikki linja-auto, raitiovaunu- ja metrokuljettajat HSL liikenteenohjaus turvahenkilöstö (vartijat ja järjestyksenvalvojat) Tavaraliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö Elintarvike, polttoaine ja raaka-ainekuljetukset kaikki kuorma-autokuljettajat / kaikki kuljetusyritykset / SKAL jäsenistö ja muut kuorma-autojen mekaanikot terminaalihenkilöstö Jakeluliikenne ja postitoiminta: Jakelutoimijoiden operatiivinen henkilökunta Posti Oyj konsernin operatiivinen henkilökunta liikenteenohjausyhtiön toiminnan turvaaminen (mukana ANS/lentopalvelut, VTS/meriliikenne, raide/tieliikenne) Varustamot ja merenkulku (ml. jäänmurto ja Arctia Oy) luotsaus, alusten miehistöt, satamaoperaattorien henkilökunta eli satamatyöntekijät, jotka purkavat / lastaavat aluksia, satamien tietyt palveluntuottajat kuten alusten kiinnittäjät ja satamahallinto sekä saaris-toliikenteen kuljettajat Ilmailu: lennonvarmistus- / ilmaliikennepalvelujen tuottamiseen osallistuva henkilöstö kuten lennonjohtajat, il-mailutiedotuspalvelu, lentosään tuottava henkilöstö, lennonvarmistuksen tekninen henkilöstö, lennon tiedottajat lento-operaattoreiden ohjaajat, matkustamohenkilöstö, tekniikan henkilöstö, lennon suunnitteluhenki-löstö, maahuolintayritysten henkilöstö lentoaseman turvatarkastushenkilöstö ja turvavalvomo lentoaseman kunnossapitohenkilöstö, pelastushenkilöstö, viesti- ja tekniikan henkilöstö Raideliikenne: Liikenteenohjaus, yksikön kuljettamisesta vastaavat henkilöt mm. kuljettajat ja vaihtotyönjohtajat, turva-laite-, sähkörata- ja infrakunnossapitäjät, sähköradan käytönjohtaja, konduktööri. Tietoliikennepalvelut Teleoperaattoreiden, internet-palveluntarjoajien, teleurakoitsijoiden, ICT-palveluntarjoajien ja tietoturva-alan yritysten operatiivinen henkilökunta. Luokitus- ja arviointilaitokset Ajoneuvokatsastus Muut yhteiskunnan olennaiset ja välttämättömät tehtävät, jotka vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja viestimiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Sähkö-, lämpö- ja polttoainehuolto, ml. siirto ja jakelu Ydin- ja säteilyturvallisuus Yritysrahoitus Palkkahallinto TE-toimistot, ELY-keskukset (hankinnat, TE-palvelujen johtaminen, yrityspalvelut), KEHA-keskus (henkilöstöpalvelut, digipalvelut, maksatukset),TE-Asiakaspalvelukeskus (puhelinpalveluja). Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskauppavalvontaan liittyvät tehtävät Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin vastuulla oleva sellaisiin kohteisiin kohdistuva lupavalvonta, jotka aiheuttavat suuronnettomuuksien vaaraa (esimerkiksi kemianlaitokset, kaivokset) Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) rekisteröintitehtävät Huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuusorganisaation poolisihteerit ja vastaavat. Huoltovarmuuden kannalta kriittiset toiminnot esim. logistiikka ja kemian-, öljy-, muovi- ja pakkausteollisuus, lääkehuolto, elintarvikehuolto ja energiahuolto, metsä-, teknologia- ja rakennusteollisuus Yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten järjestelmien valvontaan, huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät Maahanmuuttoviraston henkilöstö Kuntien maahanmuuttajapalvelut ja yleisneuvonta Edellä mainittujen tehtävien ja toimintojen käynnissä pitämiseksi välttämättömät tukitoiminnot. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, ml. tutkimus Fimea STUK Valviran johto ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta THL:n johtaminen ja tartuntatautiasiantuntemus tukitoimintoineen, laboratorio THL:n valtion palvelut (oikeuslääketiede, vankimielisairaalat valtion koulukodit, valtion mielisairaalat) Työterveyslaitoksen tartuntatauteihin sekä niiden terveys- ja työsuojeluvaikutuksiin liittyvä osaaminen Turvakotipalvelut sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ja muut vakuutusalan muutoksenhakulautakunnat Vammaisten henkilöiden henkilökohtaiset avustajat Ympäri vuorokauden auki oleva väkivaltaa kohtaaville tarkoitettu puhelinpalvelu, Nollalinja AVIen POL ja TS-vastuualueiden johtaminen ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta Lääkehuolto sisältäen lääkehuollon toimijat ja lääkehuollon toimintaan liittyvät logistiikkaketjut Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö Kela ja työttömyyskassojen etuustoiminta, muut sosiaaliturvan toimeenpanijat Siivous- ja puhdistuspalvelut SPR veripalvelu ja logistiikka Ympäristöministeriön hallinnonala Jätehuolto Yhdyskuntien vesihuoltoon kuuluvan jätevedenpuhdistamoiden toiminta ja niiden jätehuolto Ympäristölupavalvonnassa varautuminen vahinkojen varalta SYKEssä ympäristötietorekisterien toimintaa ylläpitävä henkilöstön SYKEn varalla oloa ylläpitävä henkilöstö Ulkoministeriön hallinnonala konsulipalvelut Ulkomaankaupan edellytysten turvaaminen Vientivalvonta ja lupamenettelyt EU:n kauppapolitiikka Turvallisuuspolitiikka, UTVA Muut toiminnot Kriittiset toiminnot ja etätyöt mahdollistavat välttämättömät tietohallinnon palvelut kaikilla aloilla Hautaustoimi