MainosSatakunnan Yrittäjät

Tämä kaikki muuttuu kesän aikana – yrittäjä, ole valppaana!

Kesän aikana tulee muutamia muutoksia, joista yrittäjän on hyvä olla tietoinen. Kokosimme listan muuttuvista käytännöistä ja laeista.

Yrittäjän kannattaa olla nyt valppaana. Kesän aikana tulee muutamia muutoksia, joista on hyvä olla tietoinen.


3.7.2021 6:00

Kilpailulakia valvotaan tehokkaammin juhannuksesta lähtien

Kilpailulakiin tulee muutoksia, jotka perustuvat pääosin EU-direktiiviin. Se vahvistaa ja yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten valmiuksia toteuttaa EU:n kilpailusääntöjä. Tavoitteena on varmistaa toimiva kilpailu yritysten välillä EU:n sisämarkkinoilla. Suomessa muutokset laajentavat Kilpailu- ja kuluttajaviraston kilpailunrajoituksiin liittyviä toimivaltuuksia.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 24.6.2021, kun tasavallan presidentti on vahvistanut sen.

Keskeisiä kilpailulain muutoksia, jotka perustuvat EU-direktiiviin, ovat:

– Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi esittää ja tuomioistuin määrätä yritykselle seuraamusmaksun paitsi kilpailunrajoituksesta, myös menettelysääntöjen rikkomisesta ja tiettyjen päätösten noudattamatta jättämisestä.

– Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi määrätä kilpailunrajoituksen lopettamiseksi tiukoilla edellytyksillä myös rakenteellisia korjaustoimenpiteitä. Rakenteellisia korjaustoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi luopuminen liiketoimintayksiköstä tai osuudesta kilpailijan osakepääomasta.

– Yhteenliittymille määrättävien seuraamusmaksujen määrää arvioitaessa huomioidaan tietyin edellytyksin myös yhteenliittymän jäsenten liikevaihto. Lisäksi yritysten yhteenliittymän jäsenet voivat olla velvollisia maksamaan yhteenliittymälle määrättyä seuraamusmaksua, jos yhteenliittymä ei pysty sitä maksamaan ja tietyt muut edellytykset täyttyvät.

– EU:n kansallisten kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö tiivistyy. Uudet säännöt mahdollistavat muun muassa EU:n jäsenvaltioiden rajat ylittävät sakko- ja uhkasakkopäätösten tiedoksiannot ja täytäntöönpanot sekä toisen jäsenvaltion pyynnöstä tehtävät tarkastukset.

– Seuraamusmaksuista vapautumista ja seuraamusmaksujen alentamista koskevia säännöksiä uudistetaan, jotta järjestelmä toimisi yhdenmukaisesti ja tehokkaasti EU:ssa.

Direktiivin edellyttämien muutosten lisäksi muutetaan säännöksiä, jotka koskevat seuraamusmaksun määrän arviointia. Muutosten johdosta yritykset pystyvät jatkossa paremmin arvioimaan ennalta kilpailunrajoituksesta elinkeinonharjoittajalle tai niiden yhteenliittymälle esitettävän seuraamusmaksun määrän. Tämä muutos perustuu Suomessa havaittuun tarpeeseen, ei EU:n direktiiviin.

Yritysten oikeussuoja on huomioitu muun muassa lisäämällä asianosaisten kuulemista ennen päätöksentekoa. Laissa on myös säädetty valitusoikeuksista ja siitä, että seuraamusmaksut voidaan panna täytäntöön vasta lainvoimaisina.

Arvonlisäveron muutokset verkkokaupassa

EU.n arvonlisäverokäytäntö muuttuu, mikä helpottaa kansainvälistä verkkokauppaa. Sen sijaan, että yrittäjä joutuisi rekisteröityä verovelvolliseksi jokaisessa EU-maassa, johon myy tuotteitaan, tämä voi rekisteröityä erityisjärjestelmään yhdessä EU-maassa.

Tämä One Stop Shop -järjestelmään rekisteröityminen tulee voimaan 1. heinäkuuta, ja asian voi hoitaa OmaVerossa.

Tähän asti erityisjärjestelmät ovat koskeneet vain tele-, lähetys- ja sähköisten palveluiden arvonlisäveroja. Jatkossa erityisjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki palvelut.

EU:ssa luovutaan myös arvonlisäveron raja-arvoista, mikä helpottaa pienempien yrittäjien verkkokauppaa. Jos yrittäjän myynti muihin EU-maihin on kahtena peräkkäisenä vuotena enintään 10 000 eroa, tämä voi maksaa kuluttajakaupan arvonlisäverot jatkossa kotimaassaan sen sijaan, että maksaisi niitä jokaiseen maahan erikseen. Aiemmin EU-maissa on ollut voimassa jäsenvaltiokohtaiset etämyynnin raja-arvot, joista nyt luovutaan.

Näiden pienten yritysten ei tarvitse myöskään rekisteröityä One Stop Shop -järjestelmään.

Lue Verohallinnon ohje Arvonlisäverojärjestelmän erityisjärjestelmistä

22 euron lähetysten verovapaus poistuu

EU:n ulkopuolelta tulevien enintään 22 euron lähetysten verovapaus poistuu. Arvonlisäveroa ei tällä hetkellä makseta, jos EU:n ulkopuolelta maahantuotu tavara on arvoltaan enintään 22 euroa. Jatkossa kaikki maahantuonti on arvonlisäverollista. Muutos parantaa EU-maiden yritysten kilpailuasemaa luomalla tasavertaiset kilpailuolosuhteet.

Muistathan hakea verojen huojennusta 31.8. mennessä

Verojen maksujärjestelyihin tulee huojennuksia koronakriisistä johtuen viime vuoden tapaan. Huojennettua maksujärjestelyä voivat hakea myös ne verovelvolliset, joilla on voimassa oleva maksujärjestely. uuteen maksujärjestelyyn voidaan ottaa mukaan myös sellaisia veroja, joita ei edellisessä järjestelyssä ollut mukana. Uusi maksujärjestely voidaan tehdä enintään kahden vuoden pituiseksi.

Lue lisää Verojen maksujärjestelyihin helpotuksia – huojennettua maksujärjestelyä voi hakea elokuun loppuun saakka

Kulttuurietu laajenee

Työnantajan työntekijöilleen tarjoama kulttuurietu on laajenemassa virtuaalitilaisuuksiin ja messuihin. Suomen Yrittäjät kannatti hallituksen lakiesitystä ja esitti lisäksi liikunta- tai kulttuuritoiminnan määritelmän uudelleen tarkastelua. Eduskunta hyväksyikin työntekijän verovapaan edun käyttöalan laajentamisen urheilu- ja kulttuurialan messuihin. Nämä ovat hyviä muutoksia erityisesti koronasta kärsiville kulttuuri- ja viihdealan toimijoille.

Muutoksen taustalla on erilaisten virtuaalisten kulttuuritapahtumien yleistyminen etenkin koronapandemian vuoksi.

Käsittely on eduskunnassa vielä kesken, eli lain voimaantulon ajankohta ei ole vielä tiedossa. Hallitus esittää, että tuloverolain muutos tulisi voimaan mahdollisimman pian.

Toimitus

Toimitus (at) yrittajat.fi

Artikkeli on julkaistu aiemmin Yrittajat.fi-uutisissa.

Lue myös: